1. Dispozitat e përgjithshme

Këto terma dhe kushte zbatohen për të gjitha porositë e vendosura nga klienti (në tekstin e mëtejmë tutje "Klienti") për Albartizan.al përmes faqes së internetit dhe faqes mobile.

Duke përdorur albartizan.al dhe/ose lëshimin e një porosie, Konsumatori pranon të respektojë Termat dhe kushtet e përdorimit ("Kushtet"). Ju lutemi lexoni dhe kuptoni plotësisht Kushtet para lëshimit të urdhrit. Vetëm personat fizikë të moshës 18 vjeç e më shumë që nuk janë nën mbrojtje, me një adresë në SHQIPERI mund të vendosin një urdhër.

Përfshirja e ndonjë produkti ose shërbimi në albartizan.al në çdo kohë të veçantë nuk nënkupton ose garanton që këto produkte ose shërbime do të jenë në dispozicion në çdo kohë.

Albartizan.al rezervon të drejtën të pezullojë çdo produkt në çdo kohë. albartizan.al rezervon të drejtën të modifikojë Kushtet në çdo kohë dhe pa paralajmërim.

Versioni i Kushteve të aplikuara për porosinë e Konsumatorit është ai i pranishëm në albartizan.al kur lëshohet urdhri. albartizan.al dëshiron të japë përvojën më të mirë të blerjeve online të mundshme. Për këtë duhet të sigurohemi që shërbimet tona të funksionojnë në mënyrë perfekte. Konsumatori deklaron që ai e kupton dhe pranon të mos

(i) dërgojë, transmetojë, rishpërndajë, ngarkojë ose promovojë çdo komunikim ose përmbajtje që mund të shkaktojë dëme ose të ndikojë negativisht në biznesin, produktet ose shërbimet tona;

(ii) të veprojë ose të përdorë çdo pajisje që kufizon, kompromentojë, ndërhyn ose pengon çdo përdorues tjetër të përdorë ose të shijojë faqen albartizan.al, ose të ndikojë në sigurinë e sitit; ose

(iii) të përdorin çdo pajisje ose përpjekje për të përdorur ndonjë motor, softuer, pajisje, agjent, skenar ose pajisje ose mekanizëm tjetër (përfshirë por jo të kufizuar në spider, bots, crawlers, avatar dhe agjentë inteligjentë) për të shfletuar ose kërkuar tek siti i brendshëm, ose kopjoni përmbajtje nga faqja. albartizan.al rezervon të drejtën të ndalojë menjëherë hyrjen në faqe dhe të përfundojë llogarinë e çdo përdoruesi që shkel këto dispozita ose çfarëdo dispozite tjetër të këtyre termave dhe kushteve.

2. Ndryshimi në çmimet dhe shpenzimet e transportit

Çmimet e publikuara në albartizan.al do të synojnë përfshirjen e TVSH aktuale por duke përjashtuar kostot e transportit. Kostot e dërgimit për secilën porosi nuk janë të njëjta, dhe ndryshojnë sipas madhësisë ose peshës së paketës. Kostoja për secilën metodë të dorëzimit tregohet qartë gjatë procedurës së përfundimit të porosisë. Kostoja e transportit standard është e paraqitur ne kryerjen e porosise dhe varion për çdo artizan.

Nëse Albartizan.al nuk ështe në gjendje të dergojë porosinë në tërësi dhe bëhet e nevojshme më shumë se një dërgesë, Klienti nuk do të ngarkohet për asnjë dërgesë shtesë. Çmimet mund të ndryshojnë midis dyqanit, katalogut dhe online.

3. Urdhri/përfundimi i kontratës

Opsionet e rregullimit në dispozicion të klientit janë përmes albartizan.al. Ju lutemi vizitoni faqet e Shërbimit të Klientit për më shumë informacion. Pas dërgimit të porosisë, nëse Konsumatori ka siguruar adresën e-mail, ai do të marrë një e-mail konfirmimi.

Nëse për ndonjë arsye albartizan.al nuk është në gjendje të ekzekutojë urdhrin, Konsumatori do të informohet sa më shpejt që të jetë e mundur.

Nëse albartizan.al tashmë ka marrë pagesa për këtë porosi, ajo do të rimbursojë shumën duke përdorur të njëjtën metodë të zgjedhur nga Klienti për të bërë pagesën. Nëse, për ndonjë arsye, kërkohen marrëveshje të ndryshme, albartizan.aldo të informojë Konsumatorin duke i kërkuar të kontaktoni Shërbimin e Konsumatorëve albartizan.al i cili do të rimbursojë.

4. Dërgesa

Albartizan.al ushtron shumë kujdes në pranimin dhe përpunimin e urdhrave dhe do të bëjë çmos që të dërgojë porositë në një adresë rezidenciale ose adresë tjetër në Shqipëri, sipas opsionit të transportit të zgjedhur nga Klienti . albartizan.al do të bëjë çmos që të dorëzojë porositë sa më shpejt të jetë e mundur dhe sipas rendit në të cilin janë lëshuar.

Qëllimi i albartizan.al është të dërgojë urdhra nga 2 deri në 3 ditë pune pas konfirmimit të porosisë. Përkundër qëllimit të dorëzimit brenda intervalit të specifikuar, dorëzimi mund të zgjasë më shumë për shkak të rrethanave të paparashikuara. N

ë rast se dorëzimi vonohet për më shumë se 30 ditë, Konsumatori mund të anulojë porosinë. Para lëshimit të porosisë, Albartizan.al do të informojë Klientin për detajet e dërgesës së planifikuar. Pas dërgimit të porosisë, nëse Klienti ka siguruar adresën e postës elektronike, ai do të marrë një e-mail konfirmimi që përmban të dhënat e dërgesës së planifikuar. E gjithë politika e transportit dhe e dërgimit raportohet në albartizan.al. Nëse porosia nuk arrin deri në datën e duhur, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Klientit.

5. Tërheqja e urdhrave

Konsumatori mund të anulojë ose kthej porosinë nga data e lëshimit deri në 3 ditë pas marrjes së sendeve të porositura. Nëse klientit i është debituar shuma e sendeve, ai do të marrë një rimbursim në formë kuponi, duke përjashtuar kostot e dërgimit që nuk janë të kthyeshme.

Nëse klienti vendos të mbajë disa artikuj duke anuluar pjesërisht porosinë, kostot e transportit nuk do të kthehen.

6.Rikthimet

Albartizan.al garanton rimbursimin e të gjitha sendeve të kthyera sipas nenit 5 (Tërheqja e urdhrave), me kusht që të gjitha sendet të kthehen në të njëjtën gjendje si ato në kohën e marrjes nga ana e Konsumatorit.

Kjo do të thotë që artikujt nuk duhet të jenë dëmtuar, ndotur, larë, ndryshuar ose veshur (përveç testimit normal) dhe se të gjitha etiketat duhet të jenë të paprekura. Më shumë informacion mbi procesin e kthimit do të jenë në dispozicion sipas kërkesës për të gjithë ata klientë që dëshirojnë të kthejnë të gjithë ose një pjesë të porositjeve të tyre.

Për më shumë detaje na kontaktoni përmes kanaleve tona. Kuponi ka një vlefshmëri prej 6 (gjashtë) muajve nga data e lëshimit dhe mund të përdoret vetëm një herë dhe vetëm në katalogun e artizanit prej të cilit eshtë kryer porosia origjinale. Nëse kuponi nuk do të përdoret brenda afatit të skadencës, ai humb vlefshmërinë e tij dhe nuk mund të rikthehet më në asnjë formë tjetër.

7. Metodat e pagesës

Ju mund të paguani për artikujt e porositur duke përdorur metodat më poshtë.

  • Pagesa në dorëzim

Ju mund të zgjidhni të paguani porosinë tuaj pas dorëzimit të produkteve direkt në korrierin përgjegjës për shpërndarjen. Shuma e dhënë korrierit duhet të jetë e saktë dhe nuk duhet të përfshije kthim kusuri nga vetë transportuesi. Pagesa duhet të bëhet para se të hapet paketa, d.m.th. kur të merrni porosinë.

  • Pagesa me transferim bankar

Ju mund të zgjidhni të paguani porosinë tuaj në faqen tonë të internetit përmes transferimit bankar në njërën nga dy monedhat (euro ose lek). Në këtë rast, Albartizan.al do të rezervojë porosinë tuaj për gjithsej 7 ditë brenda së cilës duhet të bëhet pagesa dhe duhet të dërgohet një email me faturën e transferimit bankar në emailin [email protected] Albartizan.al rezervon të drejtën të refuzojë çdo urdhër. Klienti do të marrë një faturë të vlefshme në postën elektronike të konfirmimit të dërgesës.

8. Përgjegjësia jonë

Asnjë nga dispozitat e përfshira këtu nuk e kufizon ose përjashton përgjegjësinë e Albartizan.al për çdo rast në të cilin një përjashtim ose një kufizim i përgjegjësisë do të ishte në kundërshtim me ligjin.

Albartizan.al nuk është përgjegjëse për humbjet indirekte që janë një efekt anësor i humbjes ose dëmtimit kryesor, për shembull humbja e fitimeve ose mundësive; as për pamundësinë e dorëzimit të mallrave ose për të përmbushur detyrimet tona të tjera të sanksionuara me kushtet e tanishme, kur një mungesë e tillë do të imputohet në një ngjarje përtej kontrollit tonë të arsyeshëm, përfshirë, por jo vetëm të kufizuar në zjarre, përmbytje, stuhi, rebelime, çrregullime civilë, luftë, aksident bërthamor dhe aktivitete terroriste. Përgjegjësia maksimale e Albartizan.al për çdo humbje ose dëmtim të lidhur me porosinë e lëshuar në albartizan.al do të kufizohet në çmimin e përgjithshëm të porosisë.

9. Ngjyrat dhe madhësitë

Albartizan.al bën gjithçka që është e mundur për të treguar me saktësi karakteristikat e produkteve tona, përfshirë përbërjen dhe ngjyrat. Ngjyrat e shfaqura varen nga sistemi i përdorur në kompjuterin ose telefoni i Klientit; Albartizan.al nuk mund të garantojë që kompjuteri apo telefoni i Klientit riprodhon me saktësi ngjyrat. Madhësitë e mallrave të treguara në albartizan.al shprehin vlera të përafërta për t'ju ndihmuar të kuptoni më mirë përshtatjen dhe madhësinë e asaj veshje specifike dhe nuk paraqesin garanci për madhësinë aktuale të rrobave që do të merrni. Matjet aktuale të një rrobe mund të ndryshojnë në varësi të materialit të përdorur për prodhim.

10. Garanci

Nëse mallrat e blera janë me defekt, Albartizan.al do të respektojë të gjitha rregulloret e garancisë në fuqi. Nëse Klienti dëshiron të ekspozojë një ankesë në lidhje me një defekt të qartë të materialit ose të prodhimit në mallrat e furnizuar nga ne, përfshirë dëmet që vijnë nga transporti, Konsumatorit i kërkohet ta njoftojë atë duke dërguar një email në [email protected]

11. Pjesshmëri

Nëse ndonjë prej pjesëve të këtyre Kushteve u bë ose u shpall e pavlefshme ose e paligjshme ose e pazbatueshme sipas ligjit, kjo në asnjë mënyrë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë, zbatueshmërinë ose ligjshmërinë e kushteve të mbetura.

12. Pronësia e të drejtave

Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale, të tilla si markat tregtare dhe të drejtat e autorit në albartizan.al janë të albartizan.al dhe te artizaneve qe permbledh. Çfarëdo përdorim i albartizan.al ose përmbajtjes së tij, përfshirë kopjimin ose ruajtjen e një përmbajtje të tillë tërësisht ose pjesërisht për çdo përdorim tjetër përveç personal dhe jo-komercial, është i ndaluar pa lejen e Albartizan.al.

Product added to wishlist

Ne përdorim cookies për të personalizuar dhe optimizuar përmbajtjen që ju shfaqet, në mënyrë që t'ju garantojë përvojën më të mirë të blerjes në internet. Duke klikuar "Prano të gjithë cookies", ne do të vazhdojmë t'ju ofrojmë oferta dhe sugjerime të personalizuara, bazuar në ato që ju pëlqen. Nëse preferoni, mund të zgjidhni të vazhdoni të përdorni opsionin "Vetëm cookies të kërkuara". Sidoqoftë, ju lutem vini re se bllokimi i disa llojeve të cookies mund të ketë një ndikim në mënyrën se si ne mund t'ju ofrojmë përmbajtje të personalizuar që mund t'ju pëlqejnë.

Për më shumë informacion në lidhje me cookies dhe pse i përdorim ato, vizitoni faqen tonë të Politikave të Cookie në çdo kohë.